ผู้เขียน หัวข้อ: ประวัติความเป็นมา ของ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  (อ่าน 993 ครั้ง)

tam

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 266
  • การ์ม่า: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
ประวัติความเป็นมา ของ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2490 ฯพณฯ พระยามานวราชเสวีได้ริเริ่มก่อตั้ง บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขึ้น ภายใต้ชื่อ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด ในขณะนั้น ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจรับประกันว ินาศภัยของคนไทยเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเพียง 0.6 ล้านบาท ต่อมาบริษัท
ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการขยายตัว ทางธุรกิจ ทำให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น1 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ในปี 2505 และ 2506 ตามลำดับ โดยมีสำนักงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่ถนนสี่พระยา และต่อมาบริษัทได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ตึกมานะพันธ์ ถนนสีลมเพื่อรองรับ การเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
2526 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัทนั้นคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ได้เข้าร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัท ด้วยการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีส่วนร่วมในการ บริหารงาน
ของบริษัทนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รวมถึงมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนมาก จาก 5 ล้านบาท
เป็น 25 ล้านบาทอีกด้วย
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2529 บริษัทได้รับการพิจารณาให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และต่อมาในปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ ของบริษัทดังกล่าวแล้ว บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง
ย้ายสำนักงานอีกหลายครั้งเพื่อให้สามารถรองรับการขยา ยตัวของธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ปี 2527 บริษัทได้ขยายสำนักงานและย้ายมาอยู่ที่ ตึกสินธร ถนนวิทยุ
และปี 2531 ย้ายสำนักงานอีกครั้งมาอยู่ที่ ตึกเคี่ยนหงวน ถนนวิทยุ และหลังสุดปี 2537 บริษัทได้
ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่เป็นอาคาร ของบริษัทเองเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
โดยตั้งอยู่ในโครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานในปัจจุบัน
2534 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งในเดือน กรกฎาคม 2534 โดยเรียกทุนจดทะเบียน
ชำระแล้วครบทั้งจำนวนเป็นเงินถึง 150 ล้านบาท และในปี 2545 บริษัทได้แปลงมูลค่าหุ้น
จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท
เป็น 462 ล้านบาท
ปี 2544 บริษัทประสบผลสำเร็จในการยื่นขอรับใบรับรองระบบคุณภา พมาตรฐาน ISO 9002
ด้านการประกันภัยรถยนต์ และในเดือนกรกฎาคม 2545 บริษัทได้รับใบรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 9002 ครบทุกระบบในองค์กร
ปี 2549 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)”
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ทั้งนี้เพื่อให้ชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่รู้จักแพร่ หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
ชื่อเสียงของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ
ของธนาคารที่มุ่งดำเนินธุรกิจในลักษณะ “กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์” (SCB Group) มากยิ่งขึ้น
โดยให้บริษัทในเครือสะท้อนความเป็นไทยพาณิชย์ร่วมกัน ด้วยชื่อและโลโก้ รวมถึงการร่วมกัน
วางแผนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นบริษัทอยู่ร้อยละ 59.9 การดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน
บริษัทรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ทั้งการรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ โดยมีความก้าวหน้า
เติบโตมาเป็นลำดับ
ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินกิจการเข้าสู่ ปีที่ 60 แล้ว นับเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
ซึ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเน ินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด
ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทั้งผู้เอาประกั นภัย
และสาธารณชนมาโดยตลอด โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการบริการให้มี คุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุดตลอดไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของประเทศ ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต เพื่อให้สมกับความไว้วางใจของผู้เอาประกันภัย และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีต่อบริษัท
ด้วยปณิธานที่ยึดมั่น “สร้างคุณภาพในบริการ ด้วยรากฐานที่มั่นคง” ตลอดไป