ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  (อ่าน 908 ครั้ง)

tam

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 266
  • การ์ม่า: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขอให้ท่านดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการอุบัติเหตุเป็นไปด้วยความรว ดเร็ว1.โทรศัพท์แจ้งอุบัติเหตุที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง
ศูนย์รับแจ้งเหตุ AXA Hotline โทร. 0-2206-5488 (อัตโนมัติ) ติดต่อได้ทั่วประเทศ2.ขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุ
2.1 แจ้งรายละเอียดของรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ ยี่ห้อรถ ทะเบียนรถ สีรถ เลขที่กรมธรรม์ประกันภัยและชื่อผู้ขับขี่พร้อมหมายเล ข
      โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
2.2 ระบุตำแหน่ง สถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน แจ้งชื่อถนน ช่วงถนน จุดที่รถจอดอยู่ รวมทั้งจุดสังเกตใกล้เคียง
2.3 เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน เพื่อเป็นที่สังเกตที่เด่นชัดและความปลอดภัยบนท้องถน น
2.4 กรณีมีการเคลื่อนย้ายรถจากจุดเกิดเหตุก่อนเจ้าหน้าที ่ของบริษัทจะไปถึง กรุณาโทรศัพท์แจ้งให้บริษัทรับทราบอีกครั้ง
       เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถไปยังสถานที่นัดห มายใหม่ได้ถูกต้อง3.การปฏิบัติตัวในที่เกิดเหตุ
3.1 กรณีรถประกันเป็นฝ่ายถูก-จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ของคู่กรณี และพยาน (ถ้ามี) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับแจ้งอุบัติเหตุต่อบริษัท
      และในกรณีที่ท่านทำประกันภัยประเภท 3 ซึ่งคุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อบุคคลภายนอก บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้
      บริการแก่ท่านในสถานที่เกิดเหตุ หรือสถานีตำรวจ (หากจำเป็น) ส่วนการติดตามเรียกร้องขั้นต่อไป ท่านต้องเป็นผู้ดำเนิน
      การเอง
3.2 กรณีรถประกันเป็นฝ่ายผิด-ให้ชื่อ ที่อยู่ขอองท่านแก่คู่กรณี (หากมีการร้องขอ) และแยกรถเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ไม่กีดขวาง
       การจราจรภายหลังจากการยอมรับผิดแล้ว ทั้งนี้ไม่ควรลงนามในเอกสารใดๆ ให้แก่คู่กรณี จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไป
       ถึง
3.3 กรณีไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด-อย่าทำการเคลื่อนย ้ายรถจากจุดเกิดเหตุ นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำเครื่องหมาย
       การเกิดเหตุ และสั่งให้เคลื่อนย้ายรถ ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบ (ถ้าจำเป็น)
3.4 กรณีมีผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต-รีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล ที่ใกล้เคียง และอย่าดำเนินการตกลงค่าเสียหายใดๆ จนกว่าเจ้า
      หน้าที่ของบริษัทจะไปถึง ซึ่งจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ท่าน ทั้งนี้กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และเป็นความผิดทางอาญา ท่าน
      สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้4.กรณีรถประกันถูกชนแล้วคู่กรณีหลบหนี
ให้แจ้งความต่อสถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ โดยหากทราบทะเบียนรถของคู่กรณี ให้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีเท่านั้นไม่ใช่เพื่อเป็นหล ักฐาน ยกเว้นกรณีที่ไม่ทราบทะเบียนรถคู่กรณี5.กรณีรถถูกยึด
กรณีรถของท่านถูกยึดไว้เพื่อตรวจสอบสภาพที่สถานีตำรว จ ควรให้ร้อยเวรเจ้าของเรื่องตรวจสอบสิ่งของมีค่าภายใน รถ และลงบันทึกประจำวันด้วย6.กรณีรถหาย
6.1 ให้โทรแจ้งศูนย์ HOTLINE 0-2206-5488 ทันทีที่ทราบ
6.2 รีบแจ้งสถานีตำรวจท้องที่และศูนย์ป้องกันและปราบปราม การโจรกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ กองบัญชาการตำรวจ
      นครบาล (ศปจร.น.) โทร. 0-2345-6182 ทันที พร้อมแจ้งรายละเอียดที่จำเป็นคือ ทะเบียน สี หมายเลขเครื่อง หมายเลขตัว
      ถัง สถานที่ และวันเวลาที่หาย
6.3 รีบจัดส่งเอกสารจำเป็นที่บริษัทเรียกจากท่านให้เรียบ ร้อย เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตรวจสอบและชดใช้ค่าสินไหมใ ห้
      ท่านโดยเร็ว
6.4 หากท่านทราบเบาะแสหรือร่องรอยรถของท่าน โปรดแจ้งบริษัททันทีและบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ เป็นความลับ7.การซ่อมรถประกัน
7.1 บริษัทจะจัดซ่อมรถของท่านคืนสู่สภาพปกติที่อู่ที่บริ ษัทได้คัดเลือกไว้ (อู่ในเครือฯ) หากท่านประสงค์จัดส่งรถที่อู่นอก
       เครือฯ ที่ท่านเลือกเอง โปรดแจ้งให้บริษัทรับทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อพิจารณาประเมินอัตราซ่อม
7.2 บริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่ในกรณีที่บริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถจัดซ่อมอะไหล่ชิ้นนั้ นให้กลับสู่
       สภาพเดิมได้
7.3 ก่อนส่งมอบรถให้แก่อู่ ควรตรวจสอบสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ภายในรถ และให้อู่ทำบันทึกรายการรับทราบทุกครั้ง ไม่ควรทิ้งสิ่ง
       ของมีค่าใดๆไว้กับรถ
7.4 การตรวจรับรถที่ซ่อมแล้วเสร็จ ควรตรวจสอบผลการซ่อมอย่างละเอียดโดยไม่ควรตรวจสอบในท ี่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอ
       หากพบว่าการซ่อมไม่เรียบร้อยอย่าลงนามรับรถ และแจ้งให้บริษัทรับทราบทันที
7.5 ท่านมีสิทธิ์ตรวจสอบรายการซ่อม/เปลี่ยนจากอู่ในเครือ ฯ ได้ตลอดเวลาหากพบว่าอู่ในเครือฯ ซ่อมรถล่าช้ากว่ากำหนด โปรด
       แจ้งบริษัทรับทราบทันที
7.6 กรณีที่ท่านต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายส่วนแรก บริษัทจะตกลงให้อู่ในเครือเป็นผู้เก็บเงินส่วนดังกล่ าวจากท่านหากท่านไม่ได้รับความสะดวก หรือมีปัญหาใดๆ จากการรับบริการจากบริษัทกรุณาติดต่อศูนย์รับข้อร้อง เรียนโทร. 0-2679-7600 กด 4 ในเวลาทำการ 08.30 น – 17.00 น.